SPOTKANIE 12.02.2014r.
Tematem spotkania były rokowania w ramach prowadzonego przez nasz związek sporu zbiorowego, sytuacja w POL-u, trwający w Spółce Program Dobrowolnych Odejść . Jednym z punktów miał być również DIALOG, ale ze względu na zawieszenie tego procesu, tematu nie poruszano.
Spór zbiorowy.

Rokowania w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla Pracowników Spółki nie przyniosły żadnych postępów. Trwający obecnie audyt powoduje, że niemożliwe jest uzyskanie pełnej informacji o stanie finansów naszej firmy. WZZPP podtrzymał swoje żądanie wzrostu wynagrodzeń o 500 złotych, natomiast przedstawiciele Pracodawcy zdecydowanie żądanie to odrzucili. Strony ustaliły, że spotkają się w tej kwestii ponownie po zakończeniu audytu, tj. w połowie marca.

Ewentualna podwyżka inflacyjna również jest uzależniona od wyników Spółki. Przegrany przetarg ma bowiem istotny wpływ na sytuację finansową.

W temacie wynagrodzeń warto wspomnieć, że w związku z niespełnieniem warunków określonych w Uchwale Zarządu PP S.A.(osiągnięcie 95% planowanego wyniku finansowego brutto)nie zostały i nie zostaną uruchomione środki w ramach zwiększenia funduszu premiowego za ubiegły rok.
Prezes Michalski zapewnił przy tym, że w miesiącu marcu na pewno zostaną uruchomione jednorazowo dodatkowe środki z rezerw. O konkretnych kwotach i zasadach ich wypłaty w dniu dzisiejszym mówić jeszcze nie można.


Sytuacja w POL.

W związku z wieloma sygnałami od listonoszy paczkowych z całego kraju o prowadzonej kampanii przez ich przełożonych na temat oddawania wszystkich rejonów paczkowych podmiotom zewnętrznych chcieliśmy zweryfikować informacje, czy faktycznie przewidywane jest ponowne wejście w ten rynek outsourcingu. Pracownicy sygnalizowali nam bowiem, że kierownicy oddziałów terenowych twierdzili, że już w sierpniu nie będzie dla nich pracy i aby korzystali z PDO.

Przedstawiliśmy konkretne wyliczenia, które dowodziły, że są rejony, gdzie skuteczność doręczania paczek przez naszych pracowników jest o około 15% lepsza od pracowników podmiotów prywatnych. Podnieśliśmy również kwestię, że wygrywający przetarg podmiot zewnętrzny nie posiada własnego taboru i korzysta do obsługi zlecenia z floty pocztowej. W opinii WZZPP nijak ma się to do dbania o dobro naszej Spółki.

Przedstawiciel POL-u zdecydowanie oświadczył, że nie planuje się wyłączania z pocztowej obsługi wszystkich rejonów paczkowych, a jedynie tych, których poszczególne wskaźniki będą to uzasadniały. Zapewniono nas, że każdy rejon będzie poddany stosownej analizie. Złożyliśmy wniosek o ponowne przeprowadzenie spotkań informacyjnych w terenie celem sprostowania dotychczas przekazanych informacji oraz uspokojenia załogi.

Będziemy się tej sprawie bacznie przyglądać. Poruszyliśmy również problem komunikacji pomiędzy partnerami społecznymi z przedstawicielami pracodawcy w terenie, który objawia się między innymi takimi absurdalnymi sytuacjami, kiedy brak służbowych rękawiczek związki zawodowe muszą poruszać na szczeblu centralnym.
PDO

Przedstawiciele WZZPP wyrazili swoje zaniepokojenie sygnałami od pracowników, którzy pomimo zgody na odejście w ramach PDO przez bezpośrednich przełożonych, nie mogli z tego programu skorzystać wskutek decyzji Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doradztwa Personalnego. Prezes Michalski stwierdził, że tego typu praktyki są niedopuszczalne.
Przy okazji tego tematu poruszyliśmy po raz kolejny problem z komunikacją przedstawicieli pracodawcy w terenie z reprezentantami pracowników. Jeśli chodzi o RODP-y to uważamy, że tej współpracy nie ma wcale.
Sprawy różne

Zostaliśmy poinformowani, że Pracodawca rozważa (i że jest w tym temacie zdeterminowany) wypowiedzenie dotychczasowego ZUZP-u. Przypominamy, że WZZPP od początku stał na stanowisku, że układ ten jest zły i szkodliwy dla Pracowników. System wynagrodzeń ma zostać uproszczony. Ten sam los ma spotkać Regulamin Premiowania oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W kontekście przedstawionego już projektu nowego Regulaminu ZFŚS należy wspomnieć, że działalność socjalna w roku 2014 będzie prowadzona na podstawie dotychczas obowiązującego dokumentu.
Czas pokaże ile z tych zapowiedzi znajdzie potwierdzenie w faktach.